Macedonian  Albanian              Instagram  Facebook  Directions

Административни згради и училишта

  • Административна зграда “Mak Steel” – Скопје

изведба на хортикултурно уредување и надзор

  • Административна зграда “Geopreom” – Скопје

проектирање на хортикултурно уредување, изведба, надзор и инсталирање на системи за наводнување

  • Зграда на „Технички Гасови“ – Скопје

изведба на хортикултурно уредување, надзор и инсталирање на системи за наводнување

  • Министерство за екологија и урбанистичко планирање

проектирање на хортикултурно уредување како дел од еколошки проекти

  • Куќа за деца со посебни потреби – Демир Капија

изведба на хортикултурно уредување и надзор

  • Меѓународни училишта „Нова“ – Скопје

проектирање на хортикултурно уредување, изведба и надзор

  • Зграда на администрацијата на бензинската пумпа „Макоил“ – Скопје

изведба на хортикултурно уредување и надзор

  • Сокотаб – Битола

проектирање на хортикултурно уредување, изведба, надзор и инсталирање на системи за наводнување

  • Фероинвест – Скопје

проектирање на хортикултурно уредување и изведба